24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy
Download/View Application Form - Ffurflen Gais      Download/View Equalities Monitoring Form

For an application pack and full job description in Word please contact: info@westwalesdas.org.uk or download a PDF application form above.

West Wales Domestic Abuse Service

Do you want to be part of a dynamic and growing organisation that works to promote the safety and well-being of women, men, children and young people affected by domestic violence and abuse?

As a result of the continued development of West Wales Domestic Abuse Service Limited we are looking to recruit the following post:

Location: Ceredigion

24 hours per week, £18,759 per annum pro rata.

This is an exciting opportunity to support the development and delivery of a new outreach and support project with older women over the age of 55 years of age living with or fleeing domestic abuse in Ceredigion. You will be joining a dynamic and award-winning domestic abuse team in embedding new learning into the organisation and the wider Ceredigion voluntary sector and statutory sector

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is Tuesday 30th April at 4pm and interviews will be held on Tuesday 7th May in Aberystwyth.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1


Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Gweithiwr Datblygu Prosiect a Chymorth i Fenywod Hŷn

Lleoliad: Ceredigion

24 awr yr wythnos, £18,759 y flwyddyn pro rata.

Dyma gyfle cyffrous i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a chyflawni prosiect allgymorth a chefnogaeth newydd gyda menywod hŷn sydd dros 55 oed ac sy’n byw gyda, neu’n ffoi camdriniaeth ddomestig yng Ngheredigion. Byddwch yn ymuno â thîm cam-drin domestig deinamig, sydd wedi ennill gwobrau, trwy ymgorffori dysgu newydd yn y sefydliad ac yn sector gwirfoddol a sector statudol ehangach Ceredigion.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 30 Ebrill am 4pm a  bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yn Aberystwyth ar ddydd Mawrth 7 Mai.

Mae’r swydd wedi’i hesemptio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi’n destun archwiliad ehangach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac yn agored i fenywod yn unig. (Esempt dan y Gofyniad Galwedigaethol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)

Download / View Full Job Description

Location:  Aberystwyth x 1 and Cardigan x 1

30 hours per week, £17,500 pro rata per annum

This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

Working as part of our domestic abuse team you will be providing holistic support to women and men with complex needs that are living with and/or escaping violence and abuse, including tenancy support and taking part in the on call rota.

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is Tuesday 30th April at 4 pm and interviews will be held on Friday 10th May in Aberystwyth.

Please indicate which location you are applying for – or both.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1)


Gweithiwr Cefnogi Symudol Cam-drin Domestig

 

Lleoliad:  

30 awr yr wythnos, £17,500 pro rata y flwyddyn 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig. 

Gan weithio fel rhan o’n tim cam-drin domestig byddwch yn darparu cefnogaeth gyfannol i fenywod a dynion ag anghenion cymhleth sy’n byw gyda/neu dianc rhag trais a cham-drin, gan gynnwys cymorth tenantiaeth a chymryd rhan yn y rota ar alwad. 

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôlau hyn ond nid yn hanfodol. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 30 Ebrill gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd Gwener efallai 10fed yn Aberystwyth.

Mae'r swydd wedi'i heithrio o'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i ferched yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)

View/Download Job Description (PDF)