24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy

West Wales Domestic Abuse Service

Do you want to be part of a dynamic and growing organisation that works to promote the safety and well-being of women, men, children and young people affected by domestic violence and abuse?

As a result of the continued development of West Wales Domestic Abuse Service Limited we are looking to recruit the following post:

Location: Cardigan

30 hours per week, £17,500 pro rata per annum.

This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

Working as part of our domestic abuse team you will be providing holistic support to women and men with complex needs that are living with and/or escaping violence and abuse, including tenancy support and taking part in the on call rota.

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is 25th February and interviews will be held on 5th March in Aberystwyth.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1)


Gweithiwr Cefnogi Symudol Cam-drin Domestig

Lleoliad: Aberteifi 

30 awr yr wythnos, £17,500 pro rata y flwyddyn

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig.

Gan weithio fel rhan o’n tim cam-drin domestig byddwch yn darparu cefnogaeth gyfannol i fenywod a dynion ag anghenion cymhleth sy’n byw gyda/neu dianc rhag trais a cham-drin, gan gynnwys cymorth tenantiaeth a chymryd rhan yn y rota ar alwad.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôlau hyn ond nid yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 25ain Chwefror gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd Mawrth 5ed Mawrth yn Aberystwyth.

Mae'r swydd wedi'i heithrio o'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i ferched yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)

View/Download Job Description (PDF)