24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy
Download/View Application Form - Ffurflen Gais      Download/View Equalities Monitoring Form

For an application pack and full job description in Word please contact: info@westwalesdas.org.uk or download a PDF application form above. CV’s will not be accepted.

West Wales Domestic Abuse Service

Do you want to be part of a dynamic and growing organisation that works to promote the safety and well-being of women, men, children and young people affected by domestic violence and abuse?

As a result of the continued development of West Wales Domestic Abuse Service Limited we are looking to recruit the following post:

Location: Ceredigion

This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

As a Refuge worker you will be working with adults, children and young people in safe housing and throughout Ceredigion who are or have experienced domestic abuse.

The role is very rewarding.  No two days are ever the same and the successful candidate will need to be patient, prepared to listen and be non-judgemental.

The post is for 30 hours per week for 12 months on a fixed term contract with possible extension depending on future funding. The post salary is £16,500 pro-rata including on call. Please see job description and person spec for further information.

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is at 10am on Monday 9th December and interviews will be held on the Wednesday 18th December in Aberystwyth.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1)


Gweithiwr Lloches - Dau Swydd 

Lleoliad: Ceredigion 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig. 

Fel gweithiwr lloches byddwch yn gweithio gydag oedolion, plant a phobl ifanc mewn
tai diogel a thrwy gydol Ceredigion sydd wedi dioddef camdriniaeth yn y cartref.

 Mae’r swydd yn wobrwyol iawn. Nid oes unrhyw ddau diwrnod yr un fath a bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn amyneddgar, yn barod i wrando a bod yn anfeirniadol. 

Mae’r swydd am 30 awr yr wythnos am 12 mis ar gontract tymor penodol gydag estyniad posibl yn dibynnu ar ariannu yn y dyfodol. Y cyflog yw £16,500 pro-rata gan gynnwys ar alwad. Plis gweld y disgrifiad swydd am wybodaeth mwy. 

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon ond nid yn hanfodol. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar dydd Llun 9fed Rhagfyr gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd Mercher 18fed Rhagfyr yn Aberystwyth. 

Mae'r swydd wedi'i heithrio o'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i ferched yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1).

View / Download Full Job Description

Domestic Abuse Floating Support Worker

Location:  Aberystwyth

30 hours per week, £17,500 pro rata per annum

Working hours to be between Monday – Friday 09:00 – 17:00

Job share would be considered.

This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

Working as part of our domestic abuse team you will be providing holistic support to women and men with complex needs that are living with and/or escaping violence and abuse, including tenancy support and taking part in the out of hours on call rota.

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is 27th August 4 pm and interviews will be held on Friday 6th September in Aberystwyth.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1)

View / Download Full Job Description


Gweithiwr Cefnogi Symudol Cam-drin Domestig x 2

Lleoliad:  Aberystwyth

30 awr yr wythnos, £17,500 pro rata y flwyddyn 

Oriau gwaith i fod rhwng dydd Llun - dydd Gwener 09:00 – 17:00 

Byddai cyfran swydd yn cael ei hystyried. 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig.

Gan weithio fel rhan o’n tim cam-drin domestig byddwch yn darparu cefnogaeth gyfannol i fenywod a dynion ag anghenion cymhleth sy’n byw gyda/neu dianc rhag trais a cham-drin, gan gynnwys cymorth tenantiaeth a chymryd rhan yn y rota ar alwad.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôlau hyn ond nid yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd 27ain Awst gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd 6ed Medi yn Aberystwyth.

Mae'r swydd wedi'i heithrio o'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i ferched yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)